แนวทางการอบรมทบทวนการทางานในท่ีอับอากาศในสถานการณ์โควิด19

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศ ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แพร่ระบาดระลอกใหม่ กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ของประเทศ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละวัน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน จนรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับ การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค กำหนดพื้นที่ควบคุมที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรค ส่งผลทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร จัดการ และดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการ ป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมทบทวนอับอากาศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID –… Read more