แนวทางการอบรมทบทวนการทางานในท่ีอับอากาศในสถานการณ์โควิด19

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศ ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แพร่ระบาดระลอกใหม่ กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ของประเทศ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละวัน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน จนรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับ การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค กำหนดพื้นที่ควบคุมที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรค ส่งผลทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร จัดการ และดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการ ป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมทบทวนอับอากาศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID –… Read more

การเลือกสถาบันเปิดอบรม จป บริหาร ออนไลน์ ควรเลือกอย่างไร

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการใน 14 ประเภทธุรกิจตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้าง ได้รับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆคือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิด 19 แต่ทุกชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไป ทุกคนยังต้องไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ และกิจการเกือบทุกประเภทนั้นจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ระดับบริหาร ซึ่งนายจ้างต้องเป็นผู้แต่งตั้งหรือได้รับการโหวตจากลูกจ้างภายในกิจการ เมื่อแต่งตั้งแล้วก็ต้องไปเข้ารับการอบรม และด้วยสถานการณ์บางอย่างทำให้จำเป็นต้องเข้าอบรม จป ออนไลน์ แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีสถาบันเปิดอบรมหลักสูตรจป.อยู่ด้วยกันมากมาย แล้วจะเลือกใช้บริการอย่างไรดี วันนี้เรามีแนวทางการเลือกมาฝากกัน การเลือกสถาบันเปิดอบรม จป บริหาร ออนไลน์ การใช้บริการสถาบันอบรมหลักสูตรจป.บริหาร… Read more
จป เทคนิค

อบรม จป เทคนิค คืออะไรบทบาทหน้าที่ของ จป เทคนิค คืออะไรต้องอบรมอะไรบ้าง

วันนี้เราจะพูดถึงหน้าที่ของ จป เทคนิคและการ อบรม จป เทคนิคว่ามีหลักสูตรอย่างไรบ้าง เพื่อให้คนที่กำลังวางแผนเข้ารับการฝึก อบรม จป เทคนิค ได้เตรียมตัวเตรียมใจและได้เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรการฝึก อบรม จป. เทคนิคมากขึ้น รวมไปถึงคนที่สงสัยว่า จป เทคนิคมีหน้าที่อย่างไรด้วย จป. เทคนิค ก็คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปดูหลักสูตรการ อบรม จป เทคนิค เรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่ของ จป เทคนิคกันก่อนดีกว่า ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว) คุณสมบัติของผู้ที่สามารถอบรม จป… Read more